خلق شعری تصویری

نقد تصویرگری کتاب : پرنده با ترانه‌اش نفس کشید ، نوشته محمود پوروهاب

نویسنده طوبا خانی اوشانی

کودک و نوجوان ،شماره پیاپی 195،  ،سال هفدهم،، شماره در سال 3،  دی، 1392، صفحه 77-81
 

http://www.ketabmah.ir/Paperview.aspx?paperid=25230+&Magazineid=7

/ 0 نظر / 24 بازدید