ادبیات ناکارامد و بی توجهی به مخاطب

نقد کتاب : هر روز فرشته ها را می بینم ، نوشته :  زهرا خانی‌قره‌بلاغ
نویسنده طوبا خانی اوشانی

ماهنامه کودک و نوجوان ،شماره پیاپی 195،  ،سال هفدهم،، شماره در سال 3،  دی، 1392، صفحه 47-50

http://www.ketabmah.ir/Paperview.aspx?paperid=25222+&Magazineid=7

 

/ 0 نظر / 25 بازدید