تصاویری از جنس دوستی با مخاطب

نقد تصویرگری کتاب : بچه آبگیر ،نوشته : جین ویلیز

نویسنده طوبا خانی اوشانی

کودک و نوجوان ،شماره پیاپی 197،  ،سال هفدهم،، شماره در سال 5،  اسفند، 1392، صفحه 84-87

http://www.ketabmah.ir/Paperview.aspx?paperid=25661+&Magazineid=7
 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
ego

[قلب][قلب][قلب]