دوسالانه تصویرگری کتاب کودک 1392

تصاویری از منظر قضاوت و رقابت 

نوسنده طوبا خانی اوشانی

کودک و نوجوان ،شماره پیاپی 196،  ،سال هفدهم،، شماره در سال 4،  بهمن، 1392، صفحه 91-93
 

http://www.ketabmah.ir/Paperview.aspx?paperid=25465+&Magazineid=7

/ 0 نظر / 26 بازدید